Se fler 
Kalmarbloggar på hejkalmar.se
31
Maj 13

Min mailkonversation med Kalmar kommun gällande ”podcastaffären”

Okej, jag tabbade mig rejält, jag ber och har bett om ursäkt, borde kanske släppa det och gå vidare, men ändå kan jag inte riktigt smälta förra veckans hysteri nu när det äntligen börjar lägga sig. Eftersom all information jag fått kommit från massmedia, känner jag ett behov att verkligen får klarhet i vad som hände i den så kallade ”podcastaffären”. Dels för att konsekvenserna efter mitt agerande faktiskt blivit så pass stora, och kanske mest för att min egen kommun valde att gå ut med mitt namn i media innan ens något åtal väckts. Idag kör Barometern en artikel om huruvida Kommunens agerande verkligen har gått rätt till.

Här följer en exakt återgivning av min mailkonversation med Kalmar kommun. Kortfattat handlar det om att kommunen inte upprättat några handlingar eller tagit några formella beslut som myndighet inför min polisanmälan. Trots att man i tidningarna talar sig varm om sin brinnande kärlek för demokrati väljer man att genom muntlig överläggning ta ett verkställande beslut som då alltså hindrar mig och alla andra till insyn. Så viktig var värnandet om ett öppet och demokratiskt Kalmar.

Observera även att det står i det första svaret att det var kommunens säkerhetsanvarig som anmälde medan det står i det sista att det var politikerna i majoritet. Åndå står det att polisanmälan kommer att skickas till berörd, dvs Inger Hilmansson.

Hej

Begär härmed skyndsamt ut alla allmänna handlingar som har med kommunens polisanmälan mot mig, Martin Nilsson  Pers nr********* att göra.

Är några av handlingarna sekretessbelagda vill jag veta enligt vilken bestämmelse i offentlighets och sekretesslagen de belagts med sekretess.

Jag kan ta emot elektroniska kopior och papperskopior kan ni skicka till Martin Nilsson, Norra Vägen 6, 392 33 Kalmar.

Mvh Martin Nilsson

 

Hej!

Vi har inga handlingar om polisanmälan. Kommunens säkerhetsansvarige gjorde anmälan till polisen via telefon.

Den skriftliga polisanmälan skickar polisen ut till berörd och i detta fall Inger Hilmansson. Möjligen måste du begära ut den handlingen från polisen. Det enda vi har i detta fallet är en anonym skrivelse som kom igår. Jag bifogar den för din kännedom.

Med vänlig hälsning

Solveig Gustafsson-Ny

 

Hej!

Jag förstår inte svaret. . Jag har ju bara tidningarnas version och där i står det att det var ett beslut av majoriteten; Dahl, Andersson och Lingmert. Där går ju även politikerna ut och uttalar sig om att det är en viktig politisk fråga. Stämmer inte det som står i tidningarna.? Är det alltså inget politiskt beslut? Är det en tjänsteman som tagit beslutet? Finns det inget skriftligt underlag till detta beslut?

Någon inom kommunen måste ju ha tagit beslutet att kontakta media. Finns det inget pressmeddelande? Om polisanmälan från kommunen motiveras med ett hot mot demokratin måste det väl finnas dokumentation. Jag förstår inte heller hur en anmälan som anses vara av politisk vikt inte har beslutats av politiker. Om det är en tjänsteman som gjort anmälan måste han följt rutiner. Jag vill veta vilka.

Detta har jag hittat på hemsidan:

En kommuns verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Några exempel på de lagar vi måste följa är kommunallagen, förvaltningslagen, skollagen, socialtjänstlagen och miljö- och hälsoskyddslagen.

I kommunallagen framgår att en kommun t.ex. måste ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, budget och en översiktsplan. Samtliga av dessa dokument fastställs av kommunfullmäktige.

 

Kommunen har också behov av att besluta om andra styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas. Det kan vara inom miljö- och hälsoskydd, allmän ordning och trafik. Vidare beslutar kommunen om taxor, reglementen och kommunens organisation. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om.

Från och med den 1 januari 2013 ska kommunens föreskrifter vara lätt åtkomliga på kommunens hemsida. Nedan framgår Kalmar kommuns styrande dokument indelade i olika kapitel. Dokumenten finns även samlade i bokstavsordning i ett register till höger.

Det enda jag hittar i kommunens egna dokument om ”hot mot demokratin” är det som står härunder.

Kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommuner respektive landstinget samt hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån denna ska kommuner och landsting varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

I den kommunövergripande risk och säkerhetsanalysen som har till syfte att ” identifiera kommunens risker och sårbarheter” står det att: ”Analysen ska utgöra ett underlag för kommunens plan för hantering av extraordinära händelser enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och de kommunala handlingsprogrammen enligt lagen om skydd mot olyckor.”

(Med en extraordinär händelse i en kommun avses en händelse som avviker från det normala)

I denna risk- och säkerhetsanalys återfinns följande stycke:

 4. Hot och våld mot personal eller förtroendevalda

Hot eller våld på arbetsplatsen medför att personal/förtroendevalda upplever arbetsplatsen som otrygg. Ett angrepp mot en förtroendevald är dessutom att betrakta som ett direkt angrepp mot vårt öppna och demokratiska samhälle. För att förhindra att detta sker är det därför viktigt att utbilda personal/ politiker så att dessa har ett högt säkerhetsmedvetande. Det är även viktigt att varje händelse som medför hot eller våld polisanmäls. Skalskyddet på en arbetsplats bör vara utformat efter hotbilden.

Min tolkning att man inom kommunen kommit fram till att man inte kan använda rutinerna för extraordinära händelser och krisberedskap när det gäller förolämpning som ett hot mot demokratin, vilket i sig är synd eftersom det skulle innebära att det fanns dokumentation.

För mig står det klart att det någonstans inom kommunen fattats ett beslut om polisanmälan. Det står också klart att om man följt någon rutin eller handlingsplan så skulle det funnits dokumentation. Finns det någon rutin som jag inte hittar vill jag ha tillgång till den.

I planen för jämställdhetsarbete hänvisas till en plan mot sexuella trakasserier men den kan jag inte hitta och jag utesluter att den har använts.

Ska jag dra slutsatsen att det inte finns någon rutin för polisanmälan vid förolämpning av förtroendevalda. Är det för att kommunen inte anser att det är någon risk för verksamheten?

Eftersom detta beslut angår mig har jag rätt att överklaga det som förvaltningsbesvär. Det innebär att jag har rätt att ifrågasätta lämpligheten och lagligheten i beslutet. Förvaltningsrätten kommer då bland annat att ta ställning till om beslutet har tillkommit i laga ordning och om beslutet hänför sig till något som är en angelägenhet för kommunen.

Därför ställer jag nu frågan; vilka kommunala dokument, handlingsplaner och rutiner stödjer att det är angeläget för kommunen att polisanmäla mig för förolämpning alternativt hot mot demokratin och varför saknas det dokumentation? Hur ska jag som enskild medborgare kunna känna mig rättsäker i denna situation när den enda information jag får är via massmedia.

/Martin

 

Hej Martin!

Man har också möjlighet att göra muntliga överenskommelser, som i detta fall. Din fråga om att överklaga beslut lämnar jag över till kommunens jurist, som kommer att ge dig ett svar.

Med vänlig hälsning

Solveig Gustafsson-Ny

 

 

Hej igen!

Så detta gäller inte?

En tjänsteanteckning är en skriftlig, daterad och underskriven anteckning som en tjänsteman gör hos en myndighet eller en kommun. I en tjänsteanteckning dokumenterar tjänstemannen iakttagelser, muntlig information, diskussionsresultat eller överenskommelser. Syftet är bland annat att uppfylla kraven i den svenska Förvaltningslagens 15 § om att muntliga uppgifter som har betydelse för ett ärende ska antecknas. En tjänsteanteckning diarieförs i regel.

 

Förvaltningslagen

Anteckning av uppgifter

15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.

Jag vill ha svar på följande:

Har rätt att få ta del av information i ”muntliga överenskommelser” som rör mig som enskild.

Har kommunen polisanmält mig?

Vilka kommunala dokument, handlingsplaner och rutiner stödjer att det är angeläget för kommunen att polisanmäla mig för förolämpning alternativt hot mot demokratin?

Varför saknas det dokumentation, dvs varför har man valt den muntliga vägen?

Finns det någon lagparagraf som stödjer valet att inte dokumentera?

Hur ska jag som enskild medborgare kunna känna mig rättsäker i denna situation när den enda information jag får är via massmedia?

/Martin

 

Hej,

När det gäller polisanmälan har kommunen inte några rutiner för hur en sådan ska gå till. Den kan ske skriftligt eller muntligt, kommunen har samma möjligheter som vilken medborgare som helst att anmäla en händelse till polisen. Anmälan överlämnades via ett telefonsamtal till polisen som är den myndighet som handlägger frågan.

Kommunen har i det här fallet agerat som vilken allmänhet som helst, inte agerat i sin myndighetsroll. Något överklagbart beslut har inte fattats utan åtgärden är av rent verkställande art. Politikerna i majoritet valde att anmäla händelsen. Det finns inte några tjänsteanteckningar eller några protokoll som befäster detta.

Med vänlig hälsning

Ann-Sofie Dejke

Bitr. kommundirektör

 

OK!

En sista fråga, har det skett på delegat enligt delegationsordningen eller behövs inte det?

Heja Kalmar FF!

 

/Martin

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

23 kommentarer

 1. Faktiskt lite komiskt mitt i allt =) Heja Kalmar FF

 2. Bra Martin! Om de de nu anmält dig för förolämpning som bidragit till ett hot mot demokratin så bör/måste det finnas en anteckning om varför denna gjorts! De har inte följt något protokoll vad som framgår av detta och du borde göra en mot anmälan om deras tillvägagångssätt att det är ett hot mot demokratin att inte hålla sig till de lagar och förordningar som finns uppställda för kommunen! Sen att måla ut er media som det har gjorts är ju skamligt att göra av kommunen! Jag hoppas att de inser sitt misstag och lägger ner ärendet för de har ju redan nu bestraffat er två tillräckligt genom allt som detta bidragit till! Fortsätt kämpa Martin!

 3. Herrejävlar så bra!! På nollorna bara! Det hela är uppenbart åt helvete, på en rad sätt. Kommunen väljer att angripa två opinionsbildande personer som för en fullt öppen publicering på bloggar och i pod. Snacka om demokratiangrepp. Säg att samma sak uttalats av någon ”riktig” journalist eller av någon förtroendevald politiker i Radio Kalmar. ALDRIG att kommunen i så fall skulle ha tackat det med en polisanmälan. Man skulle naturligtvis ha angripit det i det offentliga rummet. Men här ser vi hur en massa människor, medier och det offentliga Sverige ser helt vanlig opinionsbildning, men i ny form och nya medier, som något som inte omfattas av deras bild av opinionsbildning. Ni skulle ha angripits hårt, men i debatten. Inte med en polisanmälan, som garanterat aldrig kommer att landa i en lagakraftvunnen fällande dom, sannolikt inte ens i domstol. Det här följer en jävligt osund trend, att använda polisanmälningsverktyget som opinionsbildning, som metod till uppmärksamhet, och som vapen. När till och med en kommun okynnesanmäler, då kan man föreställa sig hur stor andel av de samlade polisanmälningarna som är av den karaktären. Det är odemokratiskt och det är ett missförhållande med polisens resurser.

  Sedan har vi medierna. Dels att de inte tagit i principfrågan, men också deras eget agerande. Namnpublicerandet vilar på dem, inte på kommunen. Medierna får gärna visa på när något liknande namnpublicerades. Det är ett publicistiskt haveri. Varken gärning eller allmänintresse kan komma i närheten av att motivera att namnpublicera och därigenom åsamka all denna skada.

  Du borde JO-anmäla kommunen för polisanmälan, och då skjuta in dig på det principiella, att som offentlig myndighet använda polisen mot två helt öppna, offentliga opinionsbildare. En värdering av det gentemot hur det angriper er grundlagsfästa tryck- och yttrandefrihet, vore jävligt intressant.

 4. Helt fantastiskt! En medborgare som läst på sätter en biträdande kommundirektör på pottkanten och får nonsenssvar som bara är underbyggda av en ton av översitteri eller möjligen oförståelse!

 5. Strålande, forstätt kämpa!!

 6. Vad gnäller du om stå för vad du sagt istället för att lipa i efterhand.
  Sen en fråga varför har ni tagit bort podcastet med Rydström där du pratar om ”moderatjävlar” står du inte för det heller.

 7. Mycket gutt Martin!! Bara stå på dig!

 8. Gud så svårt folk i denna stad har att se i stora perspektiv. De allra flesta, förmodligen även kommunen, är mer arga över vilka personer det var som sa **** än att de sa det. Därför missar de viktiga delar i denna härva, t ex ansvar, moral, val, politik, retorik mm.
  Men det var inte det jag ville…Angående mailen till kommunen och dagens artikel i tidningen (som efter att ha läst mailen här ovan knappas kan kallas journalistik utan snarare avskrivning) kan jag bara konstatera att kommunen nu själva tog död på sitt eget matra om att ärendet är en fråga om politik och demokrati-nu gäller bara juridik. Bertil Dahl säger med stor brist på insikt att frågan om verkställande eller myndighetsutövning är formaliteter. Kanske för honom men inte för de anmälda och inte för mig som tror på öppenhet. Kommunen har tydligen möjlighet att se ärendet som enbart verkställande och det får väl vara så då. Lite anmärkningsvärt är det dock med tanke på brottets ringa ar och att kommunen förmodligen aldrig tidigare gjort en liknande anmälan. Det bör inte vara en rutinmässig bedömning som inte kräver diskussion och bedömningar, det bör vara ett ärende av principiell art vilket bör ske genom formella och dokumenterade processer, helst med tanke på att det påverkar enskild. Bara för att kommunen har möjlighet att se sig själv som ”allmänhet” behöver det inte innebära att de måste göra det valet. De hade kunnat välja att föra upp frågan på dagordningen, ta den allvarliga politiska diskussionen och därefter ta beslut i frågan-och dokumentera processen. Det har man ju tveklöst gjort i massor av andra fall, t ex fallet med Steve Sjögren (S) där man för övrigt inte gjorde en anmälan pga röstutfallet. Nu har man valt att inte göra så och motiven de valen kommer väl att förbli oredovisade, det är en rättighet man har när man vandrar i maktens korridorer. För mig ligger det nära till hands att tänka att orsaken beror på föjande citat taget ut delegationsordningen för kommunstyrelsen ”Den största skillnaden mellan beslut och verkställighet är att besluten kan överklagas.” Precis som Martin skriver här uppe kan man som berörd av beslutet överklaga beslutet till förvaltningsrätten om man misstänker att det inte tillkommigt på laglig väg eller om man vill få prövat om det är lämpligt, en angelägenhet för kommunen. Nu har kommunen stängt den möjligheten genom att helt enkelt inte ta det beslutet utan att verkställa och att agera som allmänhet. Enda skillnaden på ”allmänheten kommunen” och den andra allmänheten är att vi vanliga allmänhet inte har jurister, säkerhetsansvariga, kanslichefer mm i vår stab. Som min farfar skulle sagt, det är inte svårt att skita när häcken är full. Så nu vet vi att det inte är i myndighetsutövning kommunen har agerat-däremot står det klart att de har använt sig av maktutövning-maktutövning av värsta sort.

 9. Hörde att JK avslagit. Får se hur det blir i Kalmar. Jag tror inte för en sekund på att kommunens jurister någonsin trott att åtal kan väckas med kommunen som målsägare. Tror de det är de nog rätt okunniga. Jag tror att man valt att göra anmälan som ett sätt att markera och statuera exempel, vilket faktiskt också står i tidningarna om man läser noga. Detta gör beslutsgången riktigt äcklig. Skulle det visa sig att jag har rätt är diskussionen om hur kommunen kan och bör agera mot sina medborgare både aktuell och motiverad. Det skulle även innebära att en polisanmälan utan bärighet har åsamkat enskilda stor skada. Ni som säger att det är deras eget uttalande som åsamkat dem skada har fel. Vi har ingen aning om vad som hänt om det endast fördes en diskussion i media om lämpligheten i uttalandet, det är polisanmälan som gett tyngd åt denna ”nyhet”. Vad tidningarna bidragit med i sin totala brist på pressetik får någon annan reflektera över.

 10. Det som stör mig mest är att polititiken tycks tro att vi som följer detta är dumma i huvudet. Det är vi inte. Vi ser vad som pågår. Partierna som man kan rösta på i nästa kommunalval minskar kraftigt. Soffliggare? Aldrig, men en blankröst är också en röst.

 11. Detta kommer bli intressant att följa nu när hela historien har fått en ny infallsvinkel! Måste tyvärr säga att många politiker som sitter på viktiga positioner i vårt avlånga land är rätt duktiga på att agera utan att tänka efter före vilka konsekvenser ett visst handlande kan få se t ex Bert Karlsson och Götene kommun. Jag tycker att Martin och B-G´s uttalande är helt fel och inget jag stödjer men nu försöker alla rida på vågen att ingen är sexist eller liknande. Man är livrädd för att förknippas med någon form av diskriminering och liknande. Lika rädd är man för att bli anklagad att vara nationalsocialist om man har en svensk flagga någonstans förutom i en flaggstång. Hela detta scenario är så typiskt det som vi i Sverige har framkallat genom rädsla över att inte följa strömmen.

 12. Kommunen blandar äpplen och päron. VAD man anmält för är en diskussion men ATT man anmält är det intressanta. Självklart borde det förts en formell och dokumenterad diskussion av ett ärende som gäller en enskild person när frågan inte gäller hot och våld. Det är absolut en principiell fråga och sådana bör man inte hantera rutinartat.

 13. Härligt att ni numera kan stå i klacken istället!
  Där kommer ni väl fortsätta skrika knulla, fitta och hora som ju onekligen verkar vara ert normala språkbruk och då kan ju Kalmar FF´s supporters kanske äntligen ta upp kampen om titeln ”Vidrigaste hemmaklacken” med lag som AIK och Djurgården..

  Så jävla patetiskt att du sitter här och gråter ut dag efter dag samtidigt som du desperat letar efter andra att skylla på, kvittar vilka bara någon annan kan hängas ut..

  Önskar dig och alla andra som beter sig som svin men ändå anser sig ha rätt att komma undan allt ansvar all olycka i framtiden.

  Kommunen bör verkligen se över var de gör sina inköp i fortsättningen..

  • Va härligt att se att vi har så pass felfria människor som dig Lage, som aldrig sagt nåt dumt eller gjort något som du har behövt be om ursäkt för….

   Ja, det som sades var fel, både Martin och B-g insåg detta och bad om ursäkt, försökte göra det direkte till Inger men då hon vägrade svara var dom tvungna att göra det i offentligheten via sina bloggar.

   Det enda som ifrågasätts ovan är kommunens tillvägagångssätt för att polisanmäla det hela, verkar som att du kanske missade det……

   Till trots för dina uttalanden så är jag säker på att Martin förlåter dig och önskar dig ett lyckligt liv vidare.

  • Vi kör lite klassiskt näthat på det. Uppfriskande! Nää jag är inte bitter…

  • Så arg du är! Vem har sagt F och H? Vem lipar? Följ debatten så inser du att ingen lipar utan lägger sig platt. Vad är det du vill?

 14. Jag menar dig, Lage. Slappna av!

 15. Lage, du bemödar dig ändå att leta redan på rätt hemsida och så att du kan gå in och kritisera. Underbart att folk som bor i Kalmar är så negativa och tycker hela tiden att det sticker i ögonen när det går bra för andra och sedan när det inte går så bra eller om någon gör fel så kan man stå och säga: vad var det jag sa…det gaur inte. Jag hatar Kalmar pga av detta. Denna inställning oavsett vad det är är anledningen för att Kalmar aldrig kommer växa eftersom så fort någon gör fel så blir man kapad vid fotknölarna. Det är trots allt två personer som är entreprenörer som bidrar och ger jobb åt folk som bor i denna stad så varför inte kunna förlåta fel och bister hur illa detta uttalande var. Det är så småaktigt och lumpet att bara älta och älta. Skillnaden mellan humor och galenskap är hårfin och denna gång gick det alldeles för långt men jag tror att ingen har missat att fel uttalande får konsekvenser. Alla gör misstag men är man inte mer människa än att kunna förlåta misstag så tycker jag att man bör rannsaka sig själv!

 16. Ja, detta är ju såklart en soppa av alltihop. Uttalandet som gjordes i Podcasten hade inte varit accepterat om det hade varit min granne Birgit som hade blivit uthängd att hon behöver knulla. Det hade nog inte blivit något efterspel, för hon är änka och hon sköter sina pelargoner varje dag. Men att vara folkvald betyder inte att man ska tåla vad som helst. Vårt rättsystem bygger på det.

Lämna en kommentar