Se fler  
Kalmarbloggar på hejkalmar.se

maj, 2013


31
maj 13

Min mailkonversation med Kalmar kommun gällande ”podcastaffären”

Okej, jag tabbade mig rejält, jag ber och har bett om ursäkt, borde kanske släppa det och gå vidare, men ändå kan jag inte riktigt smälta förra veckans hysteri nu när det äntligen börjar lägga sig. Eftersom all information jag fått kommit från massmedia, känner jag ett behov att verkligen får klarhet i vad som hände i den så kallade ”podcastaffären”. Dels för att konsekvenserna efter mitt agerande faktiskt blivit så pass stora, och kanske mest för att min egen kommun valde att gå ut med mitt namn i media innan ens något åtal väckts. Idag kör Barometern en artikel om huruvida Kommunens agerande verkligen har gått rätt till.

Här följer en exakt återgivning av min mailkonversation med Kalmar kommun. Kortfattat handlar det om att kommunen inte upprättat några handlingar eller tagit några formella beslut som myndighet inför min polisanmälan. Trots att man i tidningarna talar sig varm om sin brinnande kärlek för demokrati väljer man att genom muntlig överläggning ta ett verkställande beslut som då alltså hindrar mig och alla andra till insyn. Så viktig var värnandet om ett öppet och demokratiskt Kalmar.

Observera även att det står i det första svaret att det var kommunens säkerhetsanvarig som anmälde medan det står i det sista att det var politikerna i majoritet. Åndå står det att polisanmälan kommer att skickas till berörd, dvs Inger Hilmansson.

Hej

Begär härmed skyndsamt ut alla allmänna handlingar som har med kommunens polisanmälan mot mig, Martin Nilsson  Pers nr********* att göra.

Är några av handlingarna sekretessbelagda vill jag veta enligt vilken bestämmelse i offentlighets och sekretesslagen de belagts med sekretess.

Jag kan ta emot elektroniska kopior och papperskopior kan ni skicka till Martin Nilsson, Norra Vägen 6, 392 33 Kalmar.

Mvh Martin Nilsson

 

Hej!

Vi har inga handlingar om polisanmälan. Kommunens säkerhetsansvarige gjorde anmälan till polisen via telefon.

Den skriftliga polisanmälan skickar polisen ut till berörd och i detta fall Inger Hilmansson. Möjligen måste du begära ut den handlingen från polisen. Det enda vi har i detta fallet är en anonym skrivelse som kom igår. Jag bifogar den för din kännedom.

Med vänlig hälsning

Solveig Gustafsson-Ny

 

Hej!

Jag förstår inte svaret. . Jag har ju bara tidningarnas version och där i står det att det var ett beslut av majoriteten; Dahl, Andersson och Lingmert. Där går ju även politikerna ut och uttalar sig om att det är en viktig politisk fråga. Stämmer inte det som står i tidningarna.? Är det alltså inget politiskt beslut? Är det en tjänsteman som tagit beslutet? Finns det inget skriftligt underlag till detta beslut?

Någon inom kommunen måste ju ha tagit beslutet att kontakta media. Finns det inget pressmeddelande? Om polisanmälan från kommunen motiveras med ett hot mot demokratin måste det väl finnas dokumentation. Jag förstår inte heller hur en anmälan som anses vara av politisk vikt inte har beslutats av politiker. Om det är en tjänsteman som gjort anmälan måste han följt rutiner. Jag vill veta vilka.

Detta har jag hittat på hemsidan:

En kommuns verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Några exempel på de lagar vi måste följa är kommunallagen, förvaltningslagen, skollagen, socialtjänstlagen och miljö- och hälsoskyddslagen.

I kommunallagen framgår att en kommun t.ex. måste ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, budget och en översiktsplan. Samtliga av dessa dokument fastställs av kommunfullmäktige.

 

Kommunen har också behov av att besluta om andra styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas. Det kan vara inom miljö- och hälsoskydd, allmän ordning och trafik. Vidare beslutar kommunen om taxor, reglementen och kommunens organisation. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om.

Från och med den 1 januari 2013 ska kommunens föreskrifter vara lätt åtkomliga på kommunens hemsida. Nedan framgår Kalmar kommuns styrande dokument indelade i olika kapitel. Dokumenten finns även samlade i bokstavsordning i ett register till höger.

Det enda jag hittar i kommunens egna dokument om ”hot mot demokratin” är det som står härunder.

Kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommuner respektive landstinget samt hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån denna ska kommuner och landsting varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

I den kommunövergripande risk och säkerhetsanalysen som har till syfte att ” identifiera kommunens risker och sårbarheter” står det att: ”Analysen ska utgöra ett underlag för kommunens plan för hantering av extraordinära händelser enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och de kommunala handlingsprogrammen enligt lagen om skydd mot olyckor.”

(Med en extraordinär händelse i en kommun avses en händelse som avviker från det normala)

I denna risk- och säkerhetsanalys återfinns följande stycke:

 4. Hot och våld mot personal eller förtroendevalda

Hot eller våld på arbetsplatsen medför att personal/förtroendevalda upplever arbetsplatsen som otrygg. Ett angrepp mot en förtroendevald är dessutom att betrakta som ett direkt angrepp mot vårt öppna och demokratiska samhälle. För att förhindra att detta sker är det därför viktigt att utbilda personal/ politiker så att dessa har ett högt säkerhetsmedvetande. Det är även viktigt att varje händelse som medför hot eller våld polisanmäls. Skalskyddet på en arbetsplats bör vara utformat efter hotbilden.

Min tolkning att man inom kommunen kommit fram till att man inte kan använda rutinerna för extraordinära händelser och krisberedskap när det gäller förolämpning som ett hot mot demokratin, vilket i sig är synd eftersom det skulle innebära att det fanns dokumentation.

För mig står det klart att det någonstans inom kommunen fattats ett beslut om polisanmälan. Det står också klart att om man följt någon rutin eller handlingsplan så skulle det funnits dokumentation. Finns det någon rutin som jag inte hittar vill jag ha tillgång till den.

I planen för jämställdhetsarbete hänvisas till en plan mot sexuella trakasserier men den kan jag inte hitta och jag utesluter att den har använts.

Ska jag dra slutsatsen att det inte finns någon rutin för polisanmälan vid förolämpning av förtroendevalda. Är det för att kommunen inte anser att det är någon risk för verksamheten?

Eftersom detta beslut angår mig har jag rätt att överklaga det som förvaltningsbesvär. Det innebär att jag har rätt att ifrågasätta lämpligheten och lagligheten i beslutet. Förvaltningsrätten kommer då bland annat att ta ställning till om beslutet har tillkommit i laga ordning och om beslutet hänför sig till något som är en angelägenhet för kommunen.

Därför ställer jag nu frågan; vilka kommunala dokument, handlingsplaner och rutiner stödjer att det är angeläget för kommunen att polisanmäla mig för förolämpning alternativt hot mot demokratin och varför saknas det dokumentation? Hur ska jag som enskild medborgare kunna känna mig rättsäker i denna situation när den enda information jag får är via massmedia.

/Martin

 

Hej Martin!

Man har också möjlighet att göra muntliga överenskommelser, som i detta fall. Din fråga om att överklaga beslut lämnar jag över till kommunens jurist, som kommer att ge dig ett svar.

Med vänlig hälsning

Solveig Gustafsson-Ny

 

 

Hej igen!

Så detta gäller inte?

En tjänsteanteckning är en skriftlig, daterad och underskriven anteckning som en tjänsteman gör hos en myndighet eller en kommun. I en tjänsteanteckning dokumenterar tjänstemannen iakttagelser, muntlig information, diskussionsresultat eller överenskommelser. Syftet är bland annat att uppfylla kraven i den svenska Förvaltningslagens 15 § om att muntliga uppgifter som har betydelse för ett ärende ska antecknas. En tjänsteanteckning diarieförs i regel.

 

Förvaltningslagen

Anteckning av uppgifter

15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.

Jag vill ha svar på följande:

Har rätt att få ta del av information i ”muntliga överenskommelser” som rör mig som enskild.

Har kommunen polisanmält mig?

Vilka kommunala dokument, handlingsplaner och rutiner stödjer att det är angeläget för kommunen att polisanmäla mig för förolämpning alternativt hot mot demokratin?

Varför saknas det dokumentation, dvs varför har man valt den muntliga vägen?

Finns det någon lagparagraf som stödjer valet att inte dokumentera?

Hur ska jag som enskild medborgare kunna känna mig rättsäker i denna situation när den enda information jag får är via massmedia?

/Martin

 

Hej,

När det gäller polisanmälan har kommunen inte några rutiner för hur en sådan ska gå till. Den kan ske skriftligt eller muntligt, kommunen har samma möjligheter som vilken medborgare som helst att anmäla en händelse till polisen. Anmälan överlämnades via ett telefonsamtal till polisen som är den myndighet som handlägger frågan.

Kommunen har i det här fallet agerat som vilken allmänhet som helst, inte agerat i sin myndighetsroll. Något överklagbart beslut har inte fattats utan åtgärden är av rent verkställande art. Politikerna i majoritet valde att anmäla händelsen. Det finns inte några tjänsteanteckningar eller några protokoll som befäster detta.

Med vänlig hälsning

Ann-Sofie Dejke

Bitr. kommundirektör

 

OK!

En sista fråga, har det skett på delegat enligt delegationsordningen eller behövs inte det?

Heja Kalmar FF!

 

/Martin

 

 

 

 


28
maj 13

Kantstött identitet och målvaktshandskar

Har fortfarande svårt att smälta 1-1 resultatet i gårdagens Korpen. Vi hade ingen målvakt och som spelande ägare tog jag mitt ansvar och ställde mig mellan stolparna för Mycket Gutt FF. Detta enbart eftersom det visade sig att Nisse hade med sig Petter Wastås gamla målvaktshandskar. Själv har jag aldrig någonsin stått i mål, skott och konflikträdd som jag är. Vi fick en straff i slutet. Som jag brände, en situation som sammanfattade mitt liv just nu ganska bra. Självförtroendet är inte direkt stolpe-stolpe-in om man säger så.

På tal om Wastå och gamla målvaktshandskar, med stor risk för att bli alltför nostalgisk så tänker jag tillbaka på Fredriksskanstiden. När A-laget var så nära och tillgängliga och inte alls hade samma stjärnstatus som idag. Då hängde man utanför omklädningsrummet som en äggsjuk höna efter deras träningar för att tigga till sig just, gamla slitna målvaktshandskar. Sönderspottade, trasiga och illaluktande, det finaste man då kunde få.

Jag följer som många andra Rydström på både sociala och på hans blogg, den senaste tiden har det blivit mer och mer nostalgi. Gamla bilder, frisyrer och texter om matcher från förr. Utan att vara allt för dramatisk tror jag att man som människa fungerar så vid förändringar i livet. Man backar helt enkelt tillbaka bandet  för att stärka sin för tillfället något kantstötta identitet. Många tycker säkert att petningen av Rydström är korrekt, och så är kanske fallet, vad vet jag, men man glömmer lätt bort att det finns en människa bakom förändringen. Petningen som har lett till att det pratas om en fotbollskarriär som sakta men säkert lider mot sitt slut. Fan, det kan ändå inte vara lätt, hur gammal, ung eller rutinerad man är. Bara en sån sak som att idag på u21-matchen var han 15år äldre än den näst äldsta på planen.

Efter regn kommer solsken, som han säger, Roland, i Torsk på Tallinn. Nog är det så. Det glädjer mig i alla fall att det rullar på som vanligt på Kallskänken med beställningar och luncher, någon är det väl säkert som strejkar men dom kommer väl förhoppningsvis tillbaka. Annars hade det varit betydligt tyngre. Titi är i alla fall lika glad som vanligt, hon ska till och med  ha semester nästa vecka. Vi frågade om hon skulle åka någonstans? Hon svarade ja, till Rådmansgatan 8. Där bor nämligen min kollega Richard.

 

 

 

 

 

 

 


26
maj 13

En vacker dag måste faktiskt dumstruten tas av

Pustar ut i soffan efter mitt livs stökigaste vecka. Finalen i Svenska Cupen på Friends Arena rullar i bakgrunden, jag noterar publiksiffran, närmare 22.000, imponerande, det måste vara lika många som på de 10 senaste Svenska-cupen-finalerna tillsammans. På köksbordet ligger fortfarande veckans alla tidningar stökigt utspridda blandat med en och annan använd kaffekopp, jag vet att jag egentligen borde lägga bort dem, i en skolåda, kanske tejpa igen skiten och kånka upp allt på vinden. Men jag låter dom ligga kvar, dom ger mig på ett mycket märkligt sett någon form av energi.

Igår rullade jag mot Helsingborg i vårsolen, jag fullkomligt älskar att åka bil själv, tid för reflektion, en skön frihetskänsla. Min hjärna spinner igång redan efter Karlsro-rondellen, aldrig tidigare i mitt liv har jag funderat så mycket på framtiden. Dom där naiva drömmarna om haket i Stockholm eller kockandet i New York känns inte alls sådär avlägset längre. Jag får lite senare en galen idé om en seriös teateruppsättning om Kalmar FF som jag ganska snabbt inser kommer gå åt helvete. Vem skulle spela legenden Folke Ellborg, Magnus Kviske?

Jag tänker på polisanmälningen igen, måste få klarhet, ringer några samtal till min kontakt, och inser att ingen verkar ha riktigt koll över situationen. Kalmar Kommun har polisanmält mig, fast ändå inte…eller? Kommunen väljer att berätta det, och släppa våra namn för omvärlden via en… presskonferens? Konsekvenserna blir förlorade uppdrag och offentlig smutskastning, men det får man kanske ta, men en sak har etsat sig fast i minnet. En manlig vänsterorienterad folkvald lokalpolitiker som i samma veva till pressen kommenterar händelsen:”I botten ligger ett djupt kvinnoförakt”. Just den kommentaren har jag fruktansvärt svårt att smälta, den är så… rå.

Slottsstek, gelé, sås, potatis, trisslott och blombukett. Mors dag hemma i barndomshemmet på Gripgatan. En klassiker. Märker dock att mamma är orolig för mig. Hennes försök att dölja det är väl sådär. Men det känns trots allt bättre för varje dag, tack vare allt stöd, men en vacker dag måste faktiskt dumstruten tas av.


24
maj 13

Derbyfest i byn

Så att det hördes över hela Larmtorget skanderade fansen: Micke, Micke, ge oss en sång! Micke, Micke, ge oss en sång! Klack-Micke, denna levande FF-legend som följt Kalmar FF längre än vi haft både färg-tv och inrikesflyg. Ur folkmassorna kunde man se honom sakta men säkert ta sikte på uteserveringens bar och inte längt därefter stod han på den, fansen tystnade. Men inte länge till, för nu kunde festen börja. Ramsorna ekade över gator och torg, någon tände en bengal och den där känslan av fullkomlig samhörighet kring ett fotbollslag är så oerhört primal, men så galet härlig. Bekymmerslös och fri.

Jag var rätt nervös innan, för luriga blickar i vassen, snack bakom ryggen och kanske rent av en utskällning från någon. Men det blev aldrig riktigt så, istället mötte jag kärleksfulla människor som kom fram och hälsade och stöttade. I det rödvita havet kände jag mig trygg.

Vi cyklade mot GFA, staden var soldränkt och det fullkomligt myllrade av förväntansfulla folk med rödvita halsdukar, alla med ett och samma mål. Vid den nya cykelbron över motorvägen stod två små tjejer företagsamt och sålde hembakade muffins, det gick inte att inte handla.

Väl uppe i klacken stod hedersordförande Johnny Petersson, så snyggt, och matchen drog igång till folkets jubel. Jag tror inte Öster hade ett skott på mål i första halvlek och i halvtid gick vi till vila med en 2-0 ledning. I pausen tilldelades Ali och Omar p97, a-lagets nyinstiftade Tillsammanshetpris som handlar om att premiera människor inom föreningen för deras engagemang och medmänsklighet. Förutom äran kommer Ali och Omar få vara med a-laget innan och på en match. Rätt mäktigt, oavsett om man är 15 eller 95 år.

Vi sjöng om Thomsson, att han egentligen älskar Kalmar FF och ett gäng yngre killar som sjöng med frågade mig efter ett bra tag in i sången: Vem är Thomsson? Jag förklarade att det var Östers tränare som var gammal FF-spelare och mindes samtidigt Fredriksskanstiden, klacken som stod på träläktaren, där jag själv stod och sjöng ramsor jag inte fattade. Glory, glory Marco Hebert… Gunnarsson is magic…..

Det blev en dag på jobbet för KFF, Öster eliminerades och blev aldrig något hot. Derbyt slutade med vinst 3-1, och Kalmar gungade vidare in i natten.
bild


23
maj 13

Smålandsderby, att göra fel …och gott

Idag är det så äntligen smålandsderby på Guldfågeln arena, en match man drömt om sedan Ronny Nilsson satte spaden i marken 2009. Festen idag för min del blir givetvis speciell, som sig bör efter mitt agerande. Men för första gången på flera dagar känner jag mig något starkare och ser verkligen fram emot att stå i klacken, och skulle jag bryta ihop har Johnny Petersson lovat hålla mig i handen.

Kalmar fullständigt kokar, det pratas fotboll vart man än går, och äntligen ser man dom där efterlängtade rödvita flaggor på stans bussar. Tänk vad derbyn stärker lagkänslan, staden och supporterkulturen. Hade vi känt så här inför varje hemmamatch hade det inte dröjt länge innan Kalmar FF fördubblat sin omsättning.

Många tycker nog att jag i min situation ska hålla låg profil, gömma mig, rida ut stormen. Kanske klokt, men för min egna del är det också viktigt att visa att jag trots under alla omständigheter faktiskt lever, utan att för den delen framstå som något offer. Men jag måste ändå säga Tack, till familj, vänner och personer från näringslivet som verkligen har stöttat mig till 100% i denna helt makalösa cirkus. Alla besök på jobbet, samtal, mail, sms. Det finns inte ord för hur mycket det betytt för mig och jag påminner mig själv efter varje samtal, att det här ska jag verkligen aldrig glömma.

Jag avsluta med att klippa in ett fint blogginlägg från P4:s kanalchef Anja Thorkelsson-Lindahl, som kanske nyanserar debatten något.

Tänk så det blir!
Käften glappar och ett par meningar slinker ur som får omvärlden att vakna till och slå tillbaka med full kraft. Med det sagt ursäktar jag inte vad som sagts i den omdiskuterade podcasten eller inbillar mig att jag vet att det var ett misstag.
Om det vet jag inget! Jag känner inte BG Svedjenäs och hans grundvärderingar, däremot möjligen lite mer om Martin Nilsson.
En kreativ, varm, rolig, nyfiken, möjligen naiv ung man som entusiastiskt tar sig an den ena uppgiften efter den andra, vid sidan av sitt företagande. Jag har många gånger undrat hur han hinner med allt! Vi har haft ett mycket bra samarbete och han har aldrig brustit i omdöme när det gällt uppdraget hos oss- att laga god mat i radio.
Jag gissar att fartblindheten slog till och därmed omdömet. Å det grövsta.
För Sveriges Radios del är det ingen tvekan. Uttalar man sig sexistiskt och plumpt då får det konsekvenser. Sveriges Radio värnar demokratin, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män.
Men lika viktigt som det är för mig att tydligt tala om vad Sveriges Radio står för, lika viktigt är det för mig att stå upp för det mänskliga. I nio fall av tio dryftas den unkna kvinnosynen hemma vid köksborden, i grabbgängen eller anonymt på nätet. Fega troll omöjliga att debattera med eller komma åt.
Tar man däremot ansvar för vad man sagt, ber om ursäkt och tydligt visar sin avsikt att lära av det som hänt, då har det lett till något gott !
För mig är misstag är ovärderliga för vår utveckling som människa! Också i det här fallet!


19
maj 13

Kalmar FF ”sparkar” Martin Nilsson

Efter ett bra samtal med Kalmar FF:s ordförande Anders Nyblom och Svante Samuelsson kom vi överens om att jag står över speakerjobbet mot Öster i väntan på polisutredningen. En del av konferensen här i Düsseldorf har handlat om såväl föreningens framtida visioner som viktiga värdegrunder. Med tanke på polisanmälan mot vår podcast är det i nuläget opassande för mig att representera Kalmar FF. Ett beslut som vuxit fram under helgens vistelse här i Tyskland.

Barometerns rubriksättning ”KFF sparkar Martin Nilsson” håller absolut världsklass, äntligen fattar dom hur webben ska säljas.

Jag älskar Kalmar FF, som medlem och som sponsor. Att jag skulle missa matchen på torsdag finns inte på kartan. Äntligen får BG och jag stå i klacken!

Jag skäms som en hund just nu, och mår skit. Detta är en läxa för livet, men som också måste gå vidare imorgon är en ny dag och ännu en lunch som ska serveras. pow pow

 


18
maj 13

Två polisanmälningar senare

Det känns givetvis rätt skitdåligt idag när man vaknar upp med två polisanmälningar och uppslag i både Barometern och Östran. Det som sagts är förkastligt inget snack om den saken. I vår podcast ligger vi ofta på gränsen och slirar, en gräns som är skör och ibland passeras. I våra samtal är det högt och lågt, allt ifrån BG:s längtan till cashewnötter till tung kritik mot kommunpolitiken. Ibland när jag klipper podcasten kan jag bli lite rädd för mig själv när man hör sig spinna igång och dra i alla möjliga trådar för att skapa underhållning och innehåll. Många säger att vi gör det för marknadsföring, tja, så är det säkert, men framförallt gör vi det för uppmärksamheten.

Vi har gjort valet att sticka ut, att opinionsbilda, debattera och kritisera. Det myntet har en baksida när det går snett, och man undrar varför man är som man är, och varför  man inte kan hålla käften och ställa sig och göra smörgåstårta. Men nu är det som det är och vi kan bara be om ursäkt för det som har inträffat. Vi har också gjort valet att ta bort avsnittet.

Och man ska helt klart ha respekt för genomslagskraften i nya medier.


14
maj 13

Tevemöbeln, vår tids altare.

Jag satt i soffan hemma hos min mamma på Ängö, tv:n stod på, som den nästan alltid gör. I bakgrunden rullar ännu en rysk massproducerad serie, eller ”serial” som mamma säger. Min ryska håller definitivt ingen världsklass så varför kvinnan i serialen just nu blir brutalt strypt har jag ingen som helst aning om. Teven är stor fan, säkert 52 tum och har en liten tendens till att nästan äta upp rummet, ja nästan hela lägenheten.

Teven står i en klassisk tevemöbel, som är så självklar i många hem att man skulle betraktas som lite dum i huvudet om man ifrågasatte den. Numera går den till och med att köpa med en integrerad teve. För er som känner er osäkra på vad jag menar så pratar vi om en sån där klassisk IKEA-lösning där teven placeras strategiskt i mitten, undertill finns utrymme för såväl dvd, och stereo, kanske till och med ett gäng Beck-filmer. Det finns också många välplanerade underskåp, här förvarar många föräldrar sina fotoalbum och ”viktiga papper”. Min pappa var troligtvis bäst i Sverige på att spara på just ”viktiga papper”, försäkringsvillkor på sommarstugan från -79, ett kvitto på ett dörrhandtag från Beijers, samt en äldre första kalkyl på hur svartbygget av bastun skulle landas rent ekonomiskt i samma gamla sommarstuga. Bastun som för övrigt sedermera blev, precis som många andra bastuprojekt, föremål för lagerhållning och stor möjlighet till mögelväxt. Nå, vad var vi…jo tevemöbeln…givetvis även funktionella lådor för fjärrkontroller och dylikt, på bättre tevemöbler kan det också finnas luckor med finurlig drag-funktion för att öppna och stänga.

Övre delen av tevemöbeln är det inte helt ovanligt med ett gäng vitrinskåp, med plats för diverse fin-glas och kanske någon kamellikande porslinsskulptur inhandlad på någon svettig marknad i Spanien. Har det festats till riktigt ordentligt kan man också hitta någon flaska taxfree-sprit smaksatt med banan i samma vitrinskåp. Är tevemöbeln en riktig Rolls Royce finns belysning inuti vitrinskåpen som lyser upp dom exklusiva föremålen.

Sist men inte minst så finns ett gäng hyllor, där står ungefär 40 stycken inramade kort på nära och kära från olika skeden i livet, i både studentmössor, konfirmationsoutfit och med glasögon. Korten är allt som oftast omgiva av en hel del ljusstakar samt ett och annat slöjdtrauma från mellanstadiet.

Och det är först när man betraktar helheten man ser det uppenbara sig. Ett altare, teven är gud och kontakten med omvärlden sker via den. Till bredden fylld med livets viktigaste dokument tänder vi ljusen och med familj och vänner samlad runt om på olika ställen i altaret offrar vi spanska souvenirer, smuggelsprit och tillbeder Skavlan och hans gäster.

Tevemöbeln, vår tids altare.


13
maj 13

Heta stolen helt iskall

Då har man bevittnat ytterligare en totalt meningslös debatt om det så alltid stekheta ämnet Kalmars framtid, och det slog mig mitt i allt, jag undrar hur många andra småstäder runt om i Sverige som denna kväll arrangerar liknande sammankomster som avslutas med en kopp kaffe och en toscaruta?

I panelen satt BG, Kajan och Anders Åkerman (Ölandskajupproret AB). BG försökte väl så gott han kunde att få tillställningen och tända till med ett gäng påhopp på Åkerman men utan något större resultat, Anders Åkerman ville nämligen mest prata om tågbanor, för infrastrukturen, den är ju så dålig. Vilket Åkerman förvisso har helt jävla rätt i, men det har vi pratat om i sisådär 20 år nu, och någon större idé till hur vi skulle ta oss an problemet tycktes inte någon i panelen sitta inne på. För Åkerman var tydligen själv uppe på departementet någon gång runt medeltiden och då sa skräddaren nej, så det har vi ju redan försökt.

Istället skickade samtliga medlemmar i den färgstarka gubbpanelen på dom lokala politikerna och dess sandlåde-nivå i mångt och mycket, inte heller det någon nyhet. För vilket parti kan bedriva en fungerande lokalpolitik utan att ens kunna samsas i fikarummet? Och visst har våra juveler i kommunpolitiken en oerhört viktig roll för hur framtidens Kalmar ska formas, men när det gäller rannsakan av det lokala näringslivet var det rätt tyst. Konstigt kan tyckas, för visst har väl näringlivet ett stort ansvar?

Meningen med debatten var att den skulle mynna ut i framtidstro, själv har jag aldrig varit så sugen att flytta härifrån. Det är nämligen människor som Anders Åkerman som får folk att flytta från Kalmar. Som på riktigt tror att framtidens Kalmar ska byggas med en framgångsrik hamn och inte ett attraktivt Linnéuniversitet mitt i stan med närhet till både Kvarnholmen, Slottet och tågfan.

För att citera underbara Kay Wiestål:
-Flytta hamnen till Oskarshamn, dom kan det där bättre.
Och han vet kanske inte hur rätt han har Kajan i det läget, Kalmar Hamn i all ära, går väl som tåget, men har väl inte aktivitet varje dag om jag fattat det rätt? En annan fråga som är luddig, utesluter ett universitetet hamnverksamheten?

Nej, det får vara nog med diskussioner där vi pratar om problematiken, den är sedan länge identifierad. Det får också vara slut med belästa pensionerade överläkare som kastar skit på politiker och kommunala tjänstemän som samtidigt lyckas samla in femtusen felaktiga underskrifter mot beslut som i stort sett redan är tagna.

Jag har sagt det förut och säger det fan igen, det som krävs för utveckling, är ett näringsliv som är på tå, som börjar att engagera sig i dessa frågor operativt. Individer som ser möjligheter och vågar satsa. Kalmars största utmaning just nu ligger i den alldeles för låga innovationsnivån i näringslivet, vill vi bli den tillväxtregion som många av oss drömmer våta drömmar om så måste starka personligheter med starka varumärken i ryggen sätta ner foten och börja agera, vi kan tyvärr inte förvänta oss att Jonas Löhnn, Inger Hilmansson eller Björn Brändewall gör det, trots att samtliga partier har nya fräscha grafiska profiler.

Frågan är: har vi några färgstarka profiler i näringslivet som orkar? Jag tror tyvärr inte det. Inte för tillfället i alla fall. Dom verkar mest vara upptagna med Triathlon och den biten.


13
maj 13

Tre points, stafett och vinst i välfärd

Vilken härlig seger igår och den bästa av all marknadsföring Kalmar FF kan få inför Smålandsderbyt, tre poäng och man spelar underhållande fotboll. Nu börjar biljetterna tryta inför matchen mot Öster den 23:e maj 19:05 och det vore ju fan om vi inte kunde fylla GFA i nästa vecka.

I helgen var det också kyrkstafetten i solen på Öland, denna magiska folkhälsorörelse som i vårt och som i så många andra gäng har blivit lite av en klassiker. Kärrabo Kläckeägg/Mycket Gutt IF rullade in på en värdig 20:e plats på 4:37:12, en snitttid på 4:23/km. Detta trots ganska dåliga förberedelser i truppen. Fantastiskt kul att se Högbys Don Corleone tillika tävlingsledare Carl Nilsson som krigat med löpningsarrangemang i hela sitt liv. Att han får uppleva denna otroliga boom av löpning som utvecklat sig dom senaste åren är ju bara så kul.

Tung artikel idag i Barran när man sätter tänderna i vårdföretaget Sensia, att vinster välfärden hamnar i skatteparadis är ju dock ingen nyhet, men på vilket sätt det sker fick vi veta idag. Utan att egentligen veta vart jag personligen står i den politiska djungeln har jag ändå oerhört svårt att förstå hur vi kan acceptera att vinster i just välfärden hamnar i andra länder. Visst, en sak om verksamheten håller hög kvalité och pengarna skattas korrekt i Sverige och sedan på ett eller annan sätt återgår i investeringar eller annan konsumtion, men det motsatta skatteparadis-tugget klingar ju inte särskilt bra, eller?

Fullspäckad vecka som toppas med årets sponsorresa med KFF som går till Dortmund, det kommer bli fantastiskt trevligt. I övrigt drar vi igång grillonsdagar på Kallskänken, missa inte det!

Frågan är om jag ska gå på heta-gubb-stolen ikväll 18:30 på brofästet. När tre silverryggar ska prata om Swingerskulturen i länet? Jag får se.